Odkrývání hlubin lidského nitra

Jak Esoterika a řemeslo spojí vnitřní a vnější svět? Někdy stačí jen malý posun v myšlení k tomu, aby se odkryla úplně nová úroveň bytí. To je cílem naší Akademie VAN. V tomto blogovém příspěvku si povíme více o tom, jak esoterika a řemeslo mohou být nádhernými průvodci na cestě k rozvoji osobnosti, která si klade otázky o vnitřním i vnějším světě. Co je nitro člověka? A jak to souvisí s uměním a řemeslem, které tak často opomíjíme? Nitro jako neznámé území Ačkolvak se o lidském nitru baví filosofové, psychologové a teologové po generace, přesná definice stále uniká. Esoterika však zastává názor, že nitro člověka je možná jeho nejpodstatnější dimenzí - plné potenciálu, který se rozvíjí i mění. Umění, Řemeslo a Niternost Mnoho lidí si myslí, že umění je samostatně stojící disciplínou, která se odděluje od řemesla. Ale jak je možné, že může existovat umění bez dovednosti? Někdy je zapotřebí mistrovství v nějakém řemesle, abychom dokázali vyjádřit to, co cítíme a vnímáme ve svém nitru. Esoterika a Praktický Pohled na Niternost Co když by bylo možné začlenit tyto teorie do praxe? Jak by to vypadalo, kdyby byla naše niternost v souladu s naším vnějším životem? Na Akademii Esoterika a Řemeslo se těmto otázkám věnujeme s vášní a odhodláním. Zde najdete nástroje a průvodce, kteří vám pomohou objevit své skryté schopnosti, poznání a tvořivost. Vše je propojené Jedna věc je jistá, jak vnitřní, tak vnější svět jsou nesmírně komplexní a neustále se vyvíjející. Proč bychom se tedy měli omezovat na jednu oblast? Esoterika a řemeslo nám nabízí jedinečnou možnost propojení těchto dvou dimenzí. Přihlaste se do Akademie Pokud hledáte způsob, jak se pokusit o harmonické spojení svého vnitřního a vnějšího světa, možná je nyní ta pravá chvíle se přihlásit ke studiu na naší akademii. Těšíme se na to, jak společně odhalíme, co všechno nám mohou esoterika a řemeslo nabídnout na této fascinující cestě. Zveme vás, abyste se připojili k naší komunitě, která se zaměřuje na esoteriku a řemeslo jako nástroje pro hlubší porozumění našemu nitru a vnějšímu světu. Těšit se můžete na exkluzivní materiály, workshopy a inspirativní diskuse, které vám otevřou dveře k novým možnostem. Neváhejte a staňte se součástí této inspirující cesty.

9/2/202310 min čtení

tropical trees under cloudy sky
tropical trees under cloudy sky

Esoterika a řemeslo

Nitro je vnitřní vybaveni bytosti. Niterností se rozumí objem produktu, který dokáže nitro vytvářet jednak pro bytost samotnou, jednak pro venek. Dohromady jde o ucelenost ve fungování člověka vnitřně i navenek, harmonicky.

Co je to nitro člověka

Je to opravdu těžká otázka, prozatím uspokojivě nezodpovězená. Neví se přesně, co vlastně nitro je a co dokáže; a co by dokázat mohlo. Přesto zdánlivě každý ví, oč jde. A jen málokdy uvažuje o této otázce. Esoterika staví na nitru a niternosti bytosti. A tedy i člověka. Poznatky, které esoterika získává, napovídají, že nitro a niternost lidské bytosti mají až netušené obrovské možnosti k zachování a zlepšování života; i naopak, k potírání života. Nitrem se lidé od sebe podstatně neliší v dispozicích. Liší se v jejich míře, složení; v tom, jak které dispozice rozvíjíme nebo nerozvíjíme. Jde to tak daleko, že vznikají veliké niterné rozdíly mezi člověkem a člověkem, rozdílnost dovršuje talent, jeho míra a povaha. Tělesné rozdíly mezi lidmi jsou v porovnání s niternými nepatrné. Klíčovou otázkou je, jestli je nitro doplňkem těla, nebo naopak. Nebo splývá-li nitro s tělem rovnocenně. Je o tom celá filosofie, umění, věda. Dějiny člověka, lidstva, vesmíru. A stále není jasno; nebo lépe: nedochází ke shodě a ke všeobecnému vstupu uceleného názoru do praxe.

Osobností však není pouze ten, kdo usiluje o uchování a zlepšování života...

U nitra a niternosti je obzvláště zajímavé, že tělesné orgány člověka -srdce, ledviny atd., jeho biologická niternost má existenční význam, ale to je všechno. Naprosto převažuje duchovní a duševní stránka. I když zůstává klíčová otázka nezodpovězena uspokojivě, je věcí dozrání lidské bytosti v osobnost, aby si tuto klíčovou otázku pro sebe zodpověděla. S vědomím, že je to věc identifikace, integrace, víry... Čemu věří, s čím se identifikuje, kam a do čeho se integruje. Považujeme-li některé lidi za osobnosti, jsou to ti, kteří si pro sebe klíčovou otázku zodpověděli a žijí podle toho. Předcházelo tomu položení si takové otázky, volba, svobodné rozhodnutí, které se stane reálně závazným, bytostně prvořadým. Všechno ostatní se odtud odvíjí.

Osobností však není pouze ten, kdo usiluje o uchování a zlepšování života. Podle etiky je možné rozlišovat celou škálu méně nebo více hodnotných osobností. Včetně těch, které se identifikovaly se zánikem života, bez ohledu, že si toho někteří nejsou vědomi. I to odpovídá člověkově svobodě integrovat se, rozhodovat a tvořit. Gnoseologie vychází z toho, že nitro a niternost má splývat s tělem, ale je mu nadřazeno, obsahuje schopnost integrace s vesmírem, jeho Řádem, s řízením a vedením. Oproti této věčné veličině je tělo veličinou časnou.

Tělo je nezbytným doplňkem člověka v dnešní podobě. Jsou tři možnosti. Buď si člověk vytvoří věčné tělo, aby odpovídalo jeho niternosti. Nebo si osobnost po fyzickém konci těla vytvoří nebo získá jiné tělo. Může být i podstatně jiné, z jiné látkové struktury, individuální, nebo společné s jinými bytostmi. Anebo, třetí možnost, lidská bytost získá takové poznání a takovou schopnost realizace tohoto poznání, že bude umět měnit svou strukturu a organizaci podle potřeby během svého věčného fungování. Proměňovat se, neztrácet při tom svou identitu, své vědomí, sebe sama. Esoterika se chce podílet na takové perspektivě člověka.

NITRO a esoterika

Jak se dostat k těm obrovským možnostem lidského nitra a niternosti? Stejně, jako ke všem ostatním možnostem. Filosofií, uměním, vědou, řemeslem. Prací, tvořením. Jde však o novou kvalitu poznání. Domníváme se, že k tomu má nynější člověk všechny předpoklady. A navíc, že jde o jedinou perspektivu jeho přežití jako druhu. Že v tomto případě jiná alternativa není.

Esoterika a řemeslo

Řemeslo má zlaté dno. Je základem a nezbytným předpokladem každé činnosti, má-li být k něčemu. Jsou různá řemesla. Ke každému je třeba hlavy, rukou, nástrojů a materiálů; podle povahy řemesla. Také základem umělecké tvorby, a nezbytným předpokladem, je řemeslo. U některých převážně duchovních a duševních oborů je vztah k řemeslu nezřetelný. Spíš platí v praxi, že řemesla zapotřebí není. To se však vymyká skutečností, že žádný obor se bez řemesla neobejde. Nedbá-li o řemeslo, nevyhne se mu. Třeba i mimoděčně si vytvoří řemeslo nezřetelné, více méně nedostatečné; a je podle toho oborem nezřetelným, nedostatečným.

Je Esoterika ŘEMESLO?

Užité umění by bylo bez řemesla věčným začátečnictvím, diletantismem. Esoterika zdůrazňuje nezbytnou nutnost řemesla u vědomí, že u řady obdobných oborů se věnuje řemeslu malá nebo žádná pozornost. Jako by duchovnost a duševnost nepotřebovala výrazové prostředky, realizační dovednosti; jako by byly obsaženy v nich. Jako by vše potřebné plynulo z nitra a z niternosti, více méně samozřejmě, lacino, bez práce. Stačí jen euforie a hysterie, vůle, chtění, vzepětí ducha.

Esoterika to považuje nejen za hloupé a naivní, ale vcelku za absurdní. Za hrubou urážku duchovnosti a duševnosti. Jeho bagatelizaci. Je snad duchovno a duševno tak mizerné zboží, že k jeho tvorbě není zapotřebí ničeho? Žádné dovednosti, práce, úsilí, žádného solidního řemesla? Pak by se vyučení stolařině dalo zvládnou jako dosud řádně za 4 roky.

Myšlenka a čin

Kdežto ezoterice se člověk vyučí ihned, stačí upadnout do euforie a hysterie velikášství... Kdo podléhá takovým představám, nenajde s gnoseologií společnou řeč.

Řemeslo je činnost takové povahy, že jeho účelem i smyslem je proměnit myšlenku v čin; je dovednost vytvořit užitečný produkt aspoň na standardní úrovni. V tom je řemeslo s niterností člověka nejen zajedno; je výrazovým prostředkem niternosti opomineme-li samoúčelnost, že by měl člověk nitro a niternost jen pro to, aby je měl. Když dokáže řemeslník vdechnout produktu jedinečnost věčné hodnoty, je to umění. Řemeslo posloužilo reálně časnosti, umělec překročil svůj časný stín.

METODIKA VÝUKY

Podle povahy řemesla se určuje metodika jeho výuky. Jde hlavně o podíl teorie a praxe, souběžnost nebo následnost. Mistr sotva pustí učedníka k praxi, ke tvorbě produktu, když by si ublížil, protože nezná teorii. Naubližuje si dost, až bude teorii aplikovat. Ačkoliv je u řemesla finálně podstatný produkt praxe a na teorii se spotřebitel neptá, ani ho to nemusí zajímat, je u řemesla samotného rozhodující teorie, jako zobecnění poznatků získaných všemi řemeslníky, včetně předků. Bez toho by za jeden lidský život dospěl řemeslník jedině tam, kam dospěl jeho předek před tisíci léty. Bez teorie by řemeslo neopustilo své začátky, pohybovalo by se ve starých chybách a omylech... Kdo řemeslo nevidí takto, s platností také pro esoteriku, nikam nedojde. Výuka esoteriky hledá svou optimální metodiku naučení se řemeslu. Je to velice obtížné, bez spolehlivých precedentů.

Prozatím se volí následnost teorie a praxe, s počátečním vyloučením praxe, i když ne tak docela. Aniž to žák pozoruje, vytváří mu teorie nezbytné niterné předpoklady k následné praxi. Teoretická výuka je stavebním procesem řemesla. Potíž je v tom, že se o tom žák nemůže průběžně přesvědčovat. Přesvědčuje se až později, když mu řemeslo nejde - a pozdě bycha honiti. Je to jako učit se cizímu jazyku doma. Žák se nemůže průběžně přesvědčovat, že se v příslušné cizí zemi skutečně tak mluví.

Slyší, vidí, čte všude kolem jen svůj mateřský jazyk. Nezvládne-li řemeslo, slovní zásobu a gramatiku, a odebere-li se do zahraničí, pozná, že - pozdě bycha honiti. V základním stupni je pouze - i když zdánlivě - jen teorie. Ve středním stupni dochází k pozvolnému spojování získané teorie s očividnou praxi. Je to spojování tzv. školské, platné jen pro účely výuky, nevytváří se obecně platný produkt.

K tomu dochází přes vyšší stupeň až přes vysoký stupeň. V podstatě to není jiná metodika, než v jiných řemeslech. Podle rizikovosti nástrojů a materiálu dochází pouze k bezpečnostním opatřením. Ta jsou u esoteriky na nejvyšším stupni. Hluboké a hluboce zakořeněné podceňování účinnosti duchovna a duševna způsobuje veliké potíže, aby to žák přijal. Bere to tak, že nejvyšší stupeň rizika je u třaskavin a jedů. Není schopen přijat, že větší riziko hrozí v zacházení s řízením a vedením. Obdobně se chová osoba ozářená radioaktivitou do té míry, že okamžitě nic nevnímá. Proti primitivům musí fungovat ozbrojená síla, aby nevnikali do ozářené lokality a neměnili smrt za pár osobních věcí.

Další terén esoteriky

Terénem esoteriky je také záření, čtvrté hmotné skupenství, mikrosvět, který je podstatou makro i megasvěta. Teoreticky je možné, aby žák nekvalifikovaným zásahem do mikrosvěta způsobil následnou zkázu planety a kolaps celé galaxie. Nedá se vyloučit, že by se mu to mohlo podařit, kdyby poznal třeba pouze jediný prvek řemesla a uplatňoval ho.

Považujeme naší metodiku výuky za nejlepší ze špatných. Začali jsme před lety špatně s dobrou metodikou. Je to stejně absurdní, jako dnešní svět, člověk a společnost. Žák nenašel potřebnou míru kázně, když byla teoretická věta provázena řemeslnými prostředky realizace. Nečeká na nezbytné doplnění jedné věty dalšími větami a jednoho řemeslného prvku dalšími. Nedbal, že taková nekázeň může mít účinky až smrtící. Jen se nám za zády sebevědomě pochechtával. A hned zkoušel prvek, který jsme ho naučili, především na nás. Vedlejší účinky pak dopadaly na něho, na jeho geneticky í osobně blízké lidi. To si však vykládal jinak.

Takže se dobrá metodika musela opustit. Po prvních krocích v této dobré metodice začínal masakr žáků navzájem, jejich rodičů, dětí a blízkých. Někdy i masakr úmyslný, žák ukazoval svou „sílu" - a že je ze všech nejsilnější, protože dokázal, aby se jeho soused pozvracel. Jeden jediný řemeslný poznatek, prostředek, nástroj, vedl okamžitě u žáka k jeho subjektivistickým zásahům do života, aniž by znal nebo chtěl znát skutečný dopad. Zvítězila chamtivost po svobodě, které se mu nedostávalo dříve. Byl nadšen poznáním, v čem to je, že byl stvořen k obrazu božímu. Usoudil, že bůh je už starý a on to vezme za něho do svých rukou... Než taková výuka, bylo by neporovnatelně méně rizikové přidat se k organizovanému zločinu.

Esoterika a její ŘEMESLO

Jedině o materiál starost není; materiálu je nepřeberně. Žákovi však chybí hlava, ruce a nástroje pro řemeslo esoteriky nezbytné. Jde tedy o to, aby si to všechno nejdříve vytvořil z vlastního nitra a niternosti. Jsou to systémové prvky řemesla - hlava, ruce, nástroje a materiál. Člověk všechny tyto systémové prvky ve svém nitru a niternosti má. To vede některé příbuzné obory k jejich omylu. Protože tyto prvky člověk má, ale jako mlhovinu, ze které má teprve vzniknout galaxie. Je pošetilé domnívat se, že mlhovina je už galaxií, a zahájit tvorbu produktu, kterého je schopna až galaxie. I když je v mlhovině vše pro galaxii obsaženo, je to pouze ve stadiu esenčním, zárodečném.

Sahat do toho za účelem vytvoření produktu je drancováním sebe sama s neurčitými, nevyzpytatelnými důsledky. Je to obrovská hromada dispozic pohybů, páté přes deváté, vše spleteno a prolnuto se vším. Jen seriózní řemeslný postup může orientovat jakým způsobem se počínat, aby se z mlhoviny stala galaxie. Jak nevytvořit mimoděčné pařemeslo sloužící paživotu a neživotu, pokud ovšem nejde o řemeslníka, který se do zániku života integroval a identifikoval se s ním. Není to nic nepochopitelného, neobvyklého. Představme si stolařskou dílnu postiženou zemětřesením. Bude z ní hromada materiálu, nástrojů, páté přes deváté.

Učedník postřehne sekeru, rychle ji zvedne a udeří s ní na mistra po hlavě. Stolařský učedník by se tak sotva choval. Sledoval by mistra, jak dělá pořádek, pomáhal by mu podle pokynů, aby to nebyla hromada, ale organizace, řád, dílna způsobilá k produkci. Jen malé procento žáků – učedníků esoteriky a ezoteriky vůbec je schopné chovat se jako stolařský učeň – ten správný a rozumný. Je pravidlem dneška u nás, že se chová jako onen sekerník. To je bohužel fakt, který musí jako reálný přijat i naše výuka.

Obecně je to ke škodě věci. Zdržuje a znesnadňuje to výuku. Ale co děla? Vždyť máme i případy, že se žáci vyšších stupňů výjimečně chovají jako sekerníci. Jedna výjimka však vydá a může vydat na nedozirnou destrukci. Protože u nás panuje kromě chamtivosti po dříve upírané svobodě také chamtivost po majetku a moci. Jen tolik, abychom si vzájemně lépe rozuměli a lépe se chápali. Vidíte výsledky teelstétů a obdivujete se jim, jinak by tady nebyli. A o to jde, abyste také chápali, proč vás k nim nevedeme přímočařeji, rychleji. My vás k nim však vedeme jak umíme a jak se domníváme, že je to únosné… Ale ani to v jednotlivých případech únosné není.

Občas uvažujeme o zrušení školy. O přechodu na jiný způsob učení. Nevíme však, na jaký. Individuální výuka jednotlivců se již dříve před začátkem školy osvědčila stejně. To znamená, že negativní případy byly také. Musíme dát často zapravdu jedněm z našich předchůdců, lidovým léčitelům, kteří konali, ale nikomu nic neprokazovali. Je to však dost smutné. Rádi bychom s vaší spoluúčastí i toto všechno překonali.